Entreprenörskap

Entreprenörskapets samhällsnytta

Entreprenörskap lyfts ofta fram som något som är viktigt för samhället. Att skapa nya innovationer och förverkliga idéer är något som behövs inom alla samhällssektorer. Inom traditionella fält som skola, vård och omsorg finns stora behov av nyskapande idéer, tjänster och produkter för att möte de utmaningar som samhället står inför. När entreprenörer startar företag blir de dessutom viktiga motorer i ekonomin då företagen bidrar till både arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Även inom företag lyfts entreprenörer fram som katalysatorer för utveckling och innovation. Den kreativitet som entreprenörer besitter kan vara till nytta för att bland annat utveckla processer och metoder som har blivit utraderade och ineffektiva men som kan vara svåra att få syn på då det “alltid varit så”. Många stora företag har idag stark konkurrens på den globala marknaden och innovation och entreprenörskap lyfts ofta fram som viktiga för att skapa nya produkter, effektiviseringar och arbetsmetoder. Ofta finns det goda idéer inom organisationer eller från universitet och högskolor men idéerna utvecklas inte på grund av till exempel tidsbrist eller ointresse – här kan entreprenören vara bryggan mellan idé och genomförande som ser till så att nya produkter och tjänster i slutändan når marknaden. Entreprenöriella kunskaper blir därför mer och mer efterfrågade i det föränderliga samhället.

För att förverkliga idéer och omvandla dem till företag, produkter eller tjänster så behövs ofta finansiering utifrån för att möjliggöra att enskilda entreprenörer eller samverkansgrupper kan lägga ner den tid som krävs. För att uppmuntra entreprenörskap och innovation finns ett antal ekonomiska incitament i samhället. Det finns flertalet olika stödformer som erbjuder ekonomisk hjälp för att utveckla idéer och starta företag. De här stödformerna finns är till exempel kommunala verksamheter som erbjuder billiga kontorsplatser för små startup-bolag till större statliga stöd genom till exempel myndigheten Vinnova som har i uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft genom innovation. Ofta finns även riktade stöd och satsningar för att främja till exempel nyanländas, kvinnors eller ungas företagande och entreprenörskap. Regioner brukar också erbjuda stöttning i form av regionstöd till utvecklingsprojekt av innovativ karaktär som på något sätt syftar till att gynna regionens konkurrenskraft. Genom kreativa lösningar, nya företag och innovativa förhållningssätt hoppas dessa samhällsaktörer att Sveriges möjligheter att stå sig i den globala konkurrensen ska stärkas vilket är ett måste för en fortsatt god ekonomi för både stat, kommuner och företag.

new-blog-lite