Entreprenörstänk

Personalen är entreprenörens främsta tillgång

För att lyckas som entreprenör är det viktigt att man omger sig med skickliga medarbetare. Förmågan att anställa rätt personer, och framförallt behålla dessa, är avgörande för om man kommer att lyckas som entreprenör. Det är inte möjligt att utföra alla arbetsuppgifter på egen hand, och så snart en verksamhet börjar att växa i storlek är det viktigt att det finns kompetenta medarbetare som kan ta ansvar och utvecklas tillsammans med verksamheten.

Viktigt att vara lyhörd som entreprenör

En bra entreprenör är lyhörd och tar löpande till sig sina medarbetares synpunkter och idéer. Det gäller såväl hur verksamheten rent organisatoriskt ska bedrivas, som hur bolagets produkter eller tjänster kan förbättras. Det är därför en förutsättning att verksamhetens interna kultur uppmuntrar personalen att vädra sina egna idéer och synpunkter. När någon i personalen har synpunkter ska hen känna sig uppmuntrad att dela med sig av dessa.

Som entreprenör kan man även använda sig av medarbetarundersökningar för att få en mer genomgripande bild över hur personalen upplever sin arbetsplats. Den stora fördelen med en medarbetarundersökning är att alla deltar och att alla därmed får göra sin stämma hörd, även de personer som är något mer timida och därför vanligtvis undviker att framföra sina synpunkter. I en strukturerad och professionellt utformad medarbetarundersökning kommer dessa personers åsikter att väga lika tungt som övriga medarbetares åsikter.

Olika sätt att premiera personalen

Som företagare och entreprenör är det avgörande att man lyckas skapa bra förutsättningar för att kunna behålla nyckelpersoner i verksamheten. Det är en betydligt billigare lösning att spendera pengar och resurser på att behålla befintlig personal jämfört med att rekrytera ny personal. Detta är något som de flesta etablerade entreprenörer är väl medvetna om och de arbetar därför ständigt med att skapa bra förutsättningar för den befintliga personalen.

När man ska skapa incitament för att befintlig personal ska stanna kvar i verksamheten fokuserar man ofta på lönen, vilken självfallet har stor betydelse. Emellertid är den i de flesta fall inte tillräcklig för att kunna behålla nyckelpersonalen. Även faktorer som till exempel inflytande, arbetsmiljö, möjligheter till vidareutbildning och möjligheter att göra karriär inom företaget har stor betydelse. Det är inte möjligt att ge en generell formel för hur man ska agera för att behålla sin personal. Varje enskild person är unik och det gäller därför att som entreprenör vara lyhörd för de enskilda medarbetarnas behov och önskningar. Den entreprenör som lyssnar på sin personal har goda förutsättningar att lyckas med sitt projekt.

new-blog-lite