Entreprenörstänk

Intraprenörskap

En intraprenör är en person som driver entreprenöriella och innovativa förändringar inom sitt egna företag eller inom sin egna organisation. Det här är personer som ofta ser förbättringspotential och har massor av idéer om hur den egna arbetsplatsen skulle kunna förbättras. I de organisationer som vill utnyttja de här arbetstagarnas potential ges dessa möjlighet att vidareutveckla sina idéer och driva dem vidare inom företaget eller organisationen. På det här sättet kan företaget utnyttja de egna anställdas entreprenörskraft för att utveckla den egna verksamheten. Fördelen med intraprenörer är att de ofta har en stor kunskap om den verksamhet de arbetar i. De har varit del av de processer och metoder som finns inom företaget och har identifierat förbättringspotential i produkterna, tjänsterna eller sättet att arbeta på. Det här är kunskaper som en utomstående konsult skulle behöva månader eller till och med år att tillgodogöra sig.

På senare år har intraprenörskap identifierats som en viktig del av företagens innovationskraft och ekonomiska utveckling, oberoende av företagets storlek. Det här innebär att företagen blivit mer intresserade av att utveckla möjligheterna för anställda med ett entreprenöriellt tänkande att driva sina idéer inom företagets ramar. Det har också uppstått många nya konsultbolag som erbjuder olika typer av processer och workshops som ska få fram kreativa idéer och uppslag från organisationens anställda.

Rent organisatoriskt krävs att företaget ger kreativa anställda tillräckligt med svängrum för att kunna utveckla de egna idéer samtidigt som det finns en ledning som uppmuntrar egna, innovativa lösningar. Utöver detta behöver det finnas mekanismer som fångar upp dessa anställda och deras idéer och ser till så att de kan vidareutvecklas inom organisationens ramar. Genom att ta tillvara på de anställdas kompetens och innovationsförmåga finns det stora möjligheter till att fortsätta vara konkurrenskraftiga även på en global marknad. Det här är fördelar som mer hierarkiskt organiserade bolag inte har möjlighet att utnyttja.

new-blog-lite